Terimler Sözlüğü

Bu yaygın iş terimlerini bilmek, küçük ölçekli işletme sahiplerinin işle ilgili görevleri yürütmek, makul uygulamaları anlamak ve şirketleri için güçlü bir finansal gelecek inşa etmek için hazır olmalarını sağlar.

A   B   C   Ç   D   E   F   G   H   İ   K   L   M   N   O   Ö   P   R   S   Ş   T   U   Ü   V   Y   Z  
A

Acil Durum Fonu
Bir işletme sahibinin, bir işletme yönetiminin beraberinde getirdiği beklenmedik maliyetlerin karşılanmasına yardım etmek için topladığı paradır.

Adi Hisse Senedi
Bir şirketin sahipleri, şirketin adi hisse senetlerini veya hisselerini alabilir. Bunlar, bir kişinin şirketin ne kadarına sahip olduğunu gösterir. Örneğin, bir şirketin 1000 hisse senedi varsa ve bir kişinin 500 hisse senedi varsa bu kişi, şirketin yarısının sahibidir. Sahiplik genellikle artık elektronik olarak takip edilir fakat eskiden şirketler, hisse senedi belgelerinin basılı çıktısını almaktaydı. İşletme sahipleri para kazanmak için şirketlerinin hisse senetlerini satabilir.

Aktüer
Belirli emeklilik gelirlerine ilişkin yıllık çalışan yükümlülüğünü belirleyen uzman kişidir.

Alacak Hesabı
Şirketin sağladığı mallar veya hizmetler için şahıs veya işletmelerin bir şirkete borçlu olduğu paradır.

Amortisman
Bir varlığın zaman içinde uğradığı değer kaybıdır.

Anonim şirket
İşletme sahiplerinden hukuken ayrı olan bir ticari işletme türüdür. Anonim şirketlerin bireylerle benzer hakları vardır. Tıpkı bireyler gibi anonim şirketler de arazi satabilir, suç işleyebilir ve başkaları tarafından mahkemeye verilebilir. Küçük işletme sahipleri, bireysel finans işlemlerini ve sorumluluklarını işletmenin finans işlemlerinden ve sorumluluklarından ayırmak için bir anonim şirket kurmak isteyebilir.

Arama motoru optimizasyonu (SEO)
Müşterilerin internette arama yaparken belirli bir işletmeyi bulabilmeleri için bir web sitesinde ince ayarlama yaptığı pazarlama tekniğidir. Arama motorları, web sitelerinin içeriğine ve web sitesinin aldığı tıklama sayısına göre web sitelerini dizinler ve sıralar. Belirli SEO tekniklerini kullanmak, müşterilerin işletmeleri bulmasına ve işletmenin içeriğiyle veya satış sayfasıyla etkileşime girmesine yardımcı olabilir

Asgari Ücret
İşverenlerin yasalarda belirtildiği üzere çalışanlarına ödemesi gereken asgari tutardır.

B

Bankadaki Nakit Miktarı
Bir şirketin banka hesaplarında bulunan toplam para miktarı.

Başabaş Noktası
Bir işletmenin satışlarının maliyetlerini karşıladığı noktadır. Başabaş noktası, işletmenin satması gereken ürün sayısı veya satışlardan kazanması gereken para miktarı baz alınarak hesaplanabilir.

Başlangıç Sermayesi
Bir iş kurmak için gereken ilk yatırım. Bunlara ekipman satın alma, sarf malzemesi satın alma, çalışan kiralama, alan kiralama, ruhsat harçları ve diğer tüm işletme giderleri dahil edilebilir.

Bilanço Tablosu
İşletme finansmanının anlık görüntüsüdür. Bilanço tablosu, işletmenin belirli bir zamanda sahip olduğu toplam net varlığı (bir şirketin iş yapma süreci boyunca sahip olduğu yasal mali borçlar veya yükümlülükler olarak tanımlanan borç bağlamında şirketin toplam varlıkları ve borçları arasındaki farkı) gösterir. İşletmenin net varlığı öz kaynak veya öz sermaye olarak da adlandırılmaktadır ve bu toplam mallar ve toplam borçlar arasındaki farktır.

Bileşik Faiz
Anapara ve önceki dönemlere ait birikmiş faiz üzerinden hesaplanan faizdir. Genellikle "faiz üzerine faiz" olarak tanımlanan bileşik faiz, uzmanların kişilerin emeklilik için mümkün olan en kısa sürede tasarruf etmelerini önermelerinin bir nedenidir.

Bin gösterim başı maliyet (CPM) reklamcılığı
Gösterim başı maliyet (CPI) reklamcılığı olarak da bilinen bu reklam türünde bir işletmenin bir reklamın (reklama tıklansın ya da tıklanmasın) web sitelerinde veya sosyal medya kanallarında her bin gösterimde ödeme yapması gerekir.

Bir anonim şirket kuran küçük işletme sahibi, bu üç rolün tümünü üstlenebilir.

Borç Hesabı
Bir şirketin diğer şahıs veya işletmelere borçlu olduğu paradır.

Borç Yükü
Bir işletmenin diğer kişilere veya işletmelere borçlu olduğu toplam para tutarıdır

Borç-Gelir Oranı (BGO)
Borç-gelir oranı (BGO) bir kişinin veya işletmenin borç ödemelerini genel geliriyle karşılaştıran bir kişisel finans ölçütüdür.

Bordro
Ödeme tutarı ve ödeme takvimi dahil olmak üzere çalışanlara ödeme yapma sürecidir.

Brüt Gelir/Kâr
Satış (hasılat) eksi satılan malların maliyetidir.

Brüt Ücretler
Vergi, stopaj veya yan haklardan önce çalışan ücretlerine harcanan toplam tutardır.

Bütçe
Bütçe, bir işletmenin gelir ve giderlerini izlemek için kullanılan bir finansal plandır.

C

Cari Borçlar
Bir işletmenin borçları veya yükümlülükleridir ve maaşları, vergileri ve borç hesabını içerir. Cari borçların vadesi genelde bir yıl içinde gelir.

Ç

Çalışan El Kitabı
Bazı işletmelerin sunduğu ve şirketin misyonunu, usullerini, çalışanlar için sunduğu yan hakları ve kuralları gösteren bir el kitabıdır.

Çalışanlar için tazminat sigortası
Yasaların gerektirdiği bir tür sigorta olup iş yerinde sakatlanan/yaralanan veya hasta olan çalışanların tıbbi harcamaları, kayıp ücretleri ve rehabilitasyonları için teminat sağlar.

Çerçeve Kredi
Bir işletme çerçeve kredisi, işletmeye önceden onaylanmış kredi limitine kadar olan tutarda parayı ödünç alma opsiyonunu sunar. Hazırda bir çerçeve kredinin olması, acil bir durumda hızlıca ödünç para almayı kolaylaştırabilir.

D

Dağıtılmamış Kârlar
Bir şirketin gelecekteki projelere yatırım yapmak için elinde tuttuğu net gelir miktarıdır. Bir şirket, gelirlerini elinde tutmak yerine hissedarlarına temettü dağıtabilir.

Değer Önerisi
Bir işletmenin ürünlerinin veya hizmetlerinin rekabetin sunduğundan daha iyi olduğuna dair bir açıklamadır. Değer önerisi, işletmenin benzersizliğini, müşterilerine sunduğu değeri ve müşterilerin bir başka bir işletme yerine neden kendilerinden alışveriş yapması gerektiğini açıklar.

Dış Hizmetler
Taşeronlar veya diğer yükleniciler tarafından yapılan işler için ödenen para tutarıdır.

Doğrudan İşçilik Maliyetleri
Belirli bir ürün veya hizmet geliştirme ile ilgili toplam işçilik maliyetidir. Doğrudan işçilik maliyetleri sağlık sigortası ve maaşlardan kesilen vergiler gibi çalışan yan hakları için işletme harcamalarını içerir.

Dolaylı Giderler
İşletmenin faaliyet göstermesine yardımcı olan ancak bir ürün veya hizmet oluşturmak veya sunmakla doğrudan ilişkili olmayan kira gibi işletme giderleridir.

Duran Varlıklar
Kolayca nakde çevrilemeyen uzun vadeli varlıklar. Bunlara mülk, fiziksel altyapı ve ekipmanlar dahil edilebilir.

Durum tespiti Durum tespiti, potansiyel bir alıcı veya yatırımcı tarafından bir işletmenin soruşturulması veya denetlenmesidir. Buradaki amaç, işletmenin varlıklarını, yükümlülüklerini ve potansiyelini anlamaktır.

E

Envanter
Bir işletmenin mağazalarında ve depolarında sahip olduğu ürün miktarı. Buna mamuller, devam eden işler ve ham maddeler dahil edilebilir. Stok seviyelerini takip etmek maliyetleri yönetme, bir işletmenin sorunsuz bir şekilde yürümesi ve hırsızlığı tespit etme açısında önemlidir.

Etki alanı adı
URL olarak da bilinen web sitesi adresidir. Etki alanı adı bir IP adresinin okunabilir biçimidir. Fonksiyon açısından burası, bir web sitesini (www.isimiyonetebiliyorum.com gibi) ziyaret etmek için web tarayıcınıza yazabileceğiniz hedeftir.

Ev merkezli işletme sigortası
Bu teminat, mülk/iş sahibinin evinin dışında yürütülen işletmeler için geliştirilmiştir ve işle ilgili dosyaları, ekipmanları ve operasyonları korur.

Eylem başı maliyet (CPA) reklamcılığı
Dönüşüm başı maliyet olarak da bilinen bu reklam türünde bir işletmenin sadece bir kişi belirli bir eylem gerçekleştirdiğinde ödeme yapması gerekir (bir e-posta listesine kayıt olmak veya ürün satın almak gibi)

F

Faiz
Borçlanma maliyeti. İşletmelerin, bir kredi veya çerçeve kredi üzerinden faiz ödemesi gerekebilir.

Fatura
İşletmelerin bir ürün veya hizmet sattıktan sonra müşterilerine gönderdiği belgedir. Aynı zamanda ürün veya hizmet satın alındıktan sonra tedarikçilerden alınan belge de olabilir.

Fatura faktoringi
Bir işletmenin alacaklarını veya faturalarını başka bir şirkete indirimli olarak sattığı bir tür fatura finansmanıdır. İşletmeler acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bu yöntemi kullanabilir.

Fatura finansmanı
Bir işletmenin ödenmemiş faturalarından kredi almayı ifade eder.

Fazla mesai
Bir çalışanın normal çalışma saatlerinin dışında çalıştığında genellikle normal saatlik ücretlerinin bir buçuk katı kadar ödeme aldığı zaman dilimidir. Fazla mesai, yasalarla düzenlenmiştir.

FIFO yaklaşımı
İlk giren ilk çıkar (FIFO) stok yaklaşımında işletmeler, stoklarını satın alınan veya oluşturulan sırada satmaya çalışır. Bu yaklaşım, şirketlerin hasar gören veya süresi dolan eski ürünleri satmalarını önlemeye yardım edebilir.

Finansal projeksiyonlar
Bir işletmenin gelecekteki gelirleri ve harcamaları hakkındaki tahminlerdir.

Finansal tablolar
Bir işletmenin finansal faaliyetiyle ilgili olarak genellikle bir hesap tablosunda sunulan rapordur. Üç temel işletme finansal tablosu vardır: Gelir tablosu, bilanço tablosu ve nakit akış tablosu.

G

Gelir
Net kâr olarak veya bazen de sadece kâr olarak adlandırılır. Bir işletmenin tüm masraflarını ödedikten sonra kazandığı toplam para miktarıdır.

Gelir vergileri
Bir işletmenin elde ettiği kârı üzerinden ödenen bir vergi türüdür.

Genel sorumluluk sigortası
Bu teminat, bir başkası veya başkasının mülkü, işletme veya işletmenin mülkü nedeniyle zarara uğramışsa şirketin korunmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Giderler
Bir işletmenin harcadığı para. Birçok işletme, ekipman satın alma gibi bazı tek seferlik giderlere ve hizmet ödemeleri veya kira gibi devamlılığı olan giderlere harcama yapar.

H

Haleflik planı
İşten ayrıldığınızda veya emekli olduğunuzda işletmenin yöneticisi olarak sizin yerinize kimin geleceğinin belirlenmesi planıdır.

Ham maddeler
Bir şirketin ürün geliştirmek için kullandığı maddelerdir. Başabaş analizinde ham maddeler, ürün geliştirmek için gerekli ham maddelerin maliyetini ifade edebilir.

Hasılat
Hasılat, şirketin belirli bir dönemde elde ettiği para miktarıdır. Net geliri belirlemek için maliyetler çıkarılarak elde edilen brüt gelir/kâr tutarıdır. Hasılat, mal veya hizmetlerin satış fiyatının, satılan birim sayısı veya miktarla çarpılmasıyla hesaplanır. Hasılat, gelir tablosunda satışlar olarak da bilinir.

Hissedar
Bir şirketin hisselerine sahip olan kişidir.

Hisseler
"Pay" veya "hisse senedi" olarak da bilinen bu yatırım türü, yatırımcıya anonim şirket kuruluşunda kısmi sahiplik verir.

İ

İflas
İflas, bireyin veya işletmenin borcunu ödemesine ya da alacaklısı ile yeni bir geri ödeme düzenlemesi yapmasına imkan sağlayan yasal bir süreçtir. İflas süreci, en yaygın şekilde borçlunun dilekçe vermesiyle veya daha az yaygın olan şekilde alacaklının adına dilekçe verilmesiyle başlar. Borçlunun tüm varlığı ölçülür ve değerlendirilir ve mallar ödenmemiş borcun bir kısmını geri ödemek için kullanılabilir.

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA)
İki faktörlü kimlik doğrulama, bazı çevrimiçi hesap türlerinde kullanılan bir güvenlik önlemidir. Tanınmayan bir cihazdan hesabınızda oturum açmak için ekstra bir adım atmanızı gerektirebilir. Örneğin, giriş yaparken telefonunuza veya e-postanıza gönderilen bir güvenlik kodunu kopyalamanız gerekebilir.

İstihdam vergileri
İşverenlerin ve çalışanların ödemesi gereken ve genellikle çalışanın aldığı ücretlere göre hesaplanan vergileri ifade eder. İstihdam vergileri Sosyal Güvenlik ve Tıbbi Bakım vergilerini içerir.

İş birliğine dayalı çalışma ortamı
Tüm çalışanların ortak bir hedef doğrultusunda hep birlikte çalıştıkları ve işletmenin başarısına katkı yaptıklarını hissettikleri çalışma ortamını ifade eder.

İş kesintisi sigortası
İşletmenizin bir doğal afet nedeniyle kapatılması veya yeniden yapılandırılması gerektiğinde kayıp gelirinizi telafi edebilecek sigortadır.

İş planı
İş planı, bir şirket için yol haritası görevi görebilecek yazılı belgedir. Şirket, şirketin finansal durumu, ürünleri ve hizmetleri ile ilgili genel bir bilgi ve sektör ve rakipler hakkında analiz sunar. İş planı, işletme sahiplerinin geleceği planlamasına yardımcı olabilir ve bir işletme kredisine başvururken gerekli olabilir.

İşletme giderleri
İşletmeyi çalıştırmanın sürekli maliyetleri. İşletme giderlerine maaşlar, kira ve hizmet giderleri dahil edilebilir.

İşletme kredi notu
Bir işletme kredisi raporundaki bilgileri kolay anlaşılabilir bir nota dönüştüren çeşitli işletme kredi notları vardır. Genel olarak bir işletmenin kredi notu ne kadar yüksekse kredi uygunluğu da o derece yüksek olur. Yüksek kredi notları, kredi veya çerçeve kredi almayı kolaylaştırabilir.

İşletme kredisi
Bir işletme adına tesis edilen kredidir. İyi bir işletme kredisi tesis etmek, işletme sahiplerinin işletme için olumlu bir kredi veya çerçeve kredi temin etmelerine, sigorta ile ilgili işletme parasından tasarruf etmelerine yardım edebilir ve tedarikçilerle müzakere etmeyi kolaylaştırabilir.

İşletme kredisi raporu
Kredi büroları, işletmenin faturalarını ödeme geçmişi de dahil olmak üzere farklı işletmeler hakkında bilgi toplar ve düzenler. Şirketler, işletmenin parasını ödünç vermeye veya bir arada çalışmaya karar vermeden önce başka bir işletmenin kredi raporunu satın alabilir.

İşletme maliyetleri veya giderleri
İşletme maliyetleri, diğer bir adıyla işletme giderleri, işletmenin faaliyette kalması için karşılanması gereken maliyetlerdir. Bunlara örnek olarak kira, maaş ve sigorta gibi aydan aya aynı kalan sabit giderler verilebilir. Birçok işletmenin, bordro veya malzeme gibi aydan aya değişen maliyetleri de vardır.

İşletme sahibi poliçesi
Farklı küçük ve orta ölçekli iş sigortası seçeneklerini tek bir poliçede birleştiren bir poliçe türüdür.

İşsizlik sigortası
İşten çıkarılma veya güvenli olmayan çalışma koşulları nedeniyle işten ayrılma gibi durumlar nedeniyle işlerini kaybeden çalışanlara geçici mali yardım sağlayan bir tür sigortadır.

K

Kâr zarar (K&Z) projeksiyonları
Bir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini satarak ne kadar kazanç elde etmeyi beklediğine ve bu satışlardan ne kadar kâr elde etmeyi beklediğine ilişkin bir tahmindir.

Kâr zarar tablosu
Bilanço ve nakit akış tablosu ile birlikte bir şirketin finansal performansını belirli bir hesap dönemi boyunca raporlamak için kullanılan üç önemli finansal tablodan biri. Gelir tablosu veya hasılat ve gider tablosu olarak da bilinen kâr zarar tablosu (K&Z), şirketin belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerini ana hatlarıyla belirtir.

Karar
Bir davanın sonucunu belirleyen mahkeme emridir. Bir borcu geri ödemediyseniz alacaklı sizi dava edebilir ve mahkemeden karar çıkartabilir. Karar uyarınca alacaklının borcunun ödenmesi için işvereninizden paranın doğrudan maaşınızdan alınması veya bankadan, paranın banka hesaplarınızdan çekilmesi istenebilir.

Karşı teminat
Bir kredi alırken teminat olarak sunan şeydir. Borçlu krediyi geri ödemediği takdirde borç veren kişi/kurum karşı teminatı alabilir. Örneğin, bir araç satın almak için para ödünç aldığınız ve otomatik kredinizi geri ödemediğiniz takdirde borç veren aracı alabilir.

Kasa mevcudu
İşletmenin kullanıma hazır bir şekilde elinde bulundurduğu para miktarıdır.

Katkı payı
Bir ürünün satış fiyatının ürün imalat maliyeti düşüldükten sonra kalan halidir. Bir işletmenin 13 TL’ye sattığı bir ürünü üretmenin maliyeti 5 TL ise işletmenin katkı payı 8 TL’dir.

Katkı payı oranı
Bir işletmenin katkı payını yüzde olarak hesaplamak için işletmenin katkı payını ürünün fiyatına bölün. Bir şirket bir ürünü 13 TL’ye satıyorsa ve katkı payı 8 TL ise atkı payı oranı 8/13, yani yüzde 61,54'tür.

Kesinti
Sigorta poliçeniz harcamaları karşılamadan önce cebinizden ödediğiniz para meblağıdır.

Kısa süreli indirimler
Müşterilerde bir aciliyet hissi yaratan kısa süreli indirimlerdir. Kısa süreli indirimler genellikle farklı potansiyel müşterileri hedefler; düşük fiyatlarla belirtilir ve müşteri talebini karşılayacak büyüklükte bir stokla desteklenir.

Kimlik avı dolandırıcılığı
Dolandırıcıların, güvenilir bir kişi veya şirket gibi davranarak kişisel bilgileri çalmak için insanlara e-posta göndermesi, telefonla araması veya e-posta göndermesidir.

Kişisel teminat
Bir işletme sahibinin bir iş için para ödünç alırken imzalaması gereken bir sözleşmedir. İşletmenin krediyi geri ödeyememesi durumunda, kişisel teminat işletme sahibini borçtan yükümlü tutacaktır.

Peşin ödenen giderler Bir işletmenin ödediği ancak henüz tam olarak kullanmadığı ürün veya hizmettir. Örneğin, bir işletme sigorta veya yasal hizmetler için önceden ödeme yapabilir.

Kişisel teminat
Bir işletme sahibinin bir iş için para ödünç alırken imzalaması gereken bir sözleşmedir. İşletmenin krediyi geri ödeyememesi durumunda, kişisel teminat işletme sahibini borçtan yükümlü tutacaktır.

Peşin ödenen giderler Bir işletmenin ödediği ancak henüz tam olarak kullanmadığı ürün veya hizmettir. Örneğin, bir işletme sigorta veya yasal hizmetler için önceden ödeme yapabilir.

Kitlesel fonlama
Bazı işletmeler, genellikle online olarak birçok kişiden bağışların veya yatırımların alındığı kitlesel fonlama yoluyla finanse edilmektedir. Üç temel kitlesel fonlama vardır.

Kredi
Bir işletmenin borç olarak aldığı ve geri ödemeyi kabul ettiği para tutarıdır. İşletme, bankalardan, kredi birliklerinden, internetteki kredi kuruluşlarından ve mikro kredi kuruluşlarından kredi alabilir.

Kredi anapara ödemesi
Bir kredi ödemesinden anapara bakiyesine uygulanan toplam tutardır.

Kredi anaparası
Kredi alırken başlangıçta borç olarak alınan para tutarıdır.

Kredi bürosu Bireyler veya işletmeler hakkında bilgi toplayan, saklayan ve organize eden bir kuruluştur. Kredi büroları, kredi verenlerin kişi veya işletmeyi değerlendirmek için kullandığı tüketici ve işletme kredisi raporlarını hazırlamak ve satmak için bu bilgileri kullanır.

Kredi kartı
Kredi limiti bulunan bir hesaba bağlı plastik kartlardır. Bakiyeniz kredi limitine ulaşıncaya kadar kredi kartıyla alışveriş yapabilirsiniz ve bu alışverişler için daha sonra ödeme yapabilirsiniz. Ekstreniz kesildiğinde bakiyenizi ödemezseniz bakiye, sonraki ekstre dönemine devredilir ve faiz tahakkuk eder.

Kredi limiti
Bir kredi kartında veya çerçeve kredide tek seferde borç alınabilecek maksimum para tutarıdır.

Kredi raporu
Kredi büroları, kredi raporları hazırlamak için bireysel tüketiciler ve işletmeler hakkında bilgi toplar ve düzenler. Bu raporlarda borç ödeme veya gecikme geçmişinizle ilgili bilgiler yer alabilir. Birçok borç veren, kredi hazırlamadan önce bir kredi raporunu gözden geçirir. Kredi raporları tüketici kredisi notlarının da temelidir.

L

Limitet şirket (LTD ŞTİ)
İşletme sahibinin şahsi yükümlülüğünü (sorumluluğunu) işletmenin yükümlülüğünden ayıran bir ticari işletme türüdür. Bir LTD ŞTİ kurmak, işletmenin mali bir sorun yaşaması durumunda işletmenin sahibinin şahsi varlıklarını korumasına yardım edebilir.

M

Maaş
Gerçekleştirilen işler karşılığında bir işveren tarafından bir işçiye ödenen para veya tazminat miktarı.

Maliyet artı fiyatlandırma
Bir şirketin ürün geliştirme maliyetini hesaplamayı ve daha sonra da satış fiyatını belirlemek için bir artış eklemeyi kapsayan fiyatlandırma stratejisidir.

Maluliyet sigortası
Çalışanlar işle ilgili olmayan bir hastalık veya sakatlanma nedeniyle çalışma yeterliliklerini kaybettiklerinde çalışanın gelirinin bir kısmını kapsayan sigorta türüdür.

Melek yatırımcılar
Nispeten küçük yatırımlarla işe başlayan işletmelere yardım etmeye odaklanma eğiliminde olan bireysel yatırımcılardır. Melek yatırımcılar, yatırımlarının karşılığı olarak kısmi sahiplik almak isteyebilir ancak şirketi yönetmede diğer yatırımcı türlerinden (ör.: risk sermayedar fonları) daha az aktif rol alma eğilimindedirler.

Mentor
Deneyimli ve güvenilir bir danışmandır.

Mesleki sorumluluk sigortası: Müşterilere hizmet sunan işletmelere yönelik bir sigorta türüdür. Birisi yasal işlem başlatıp işletmenin bir hata yaptığını veya yükümlülüğünü yerine getirmediğini iddia ettiğinde maliyeti karşılamaya yardımcı olabilir.

Mevduat
Bir banka hesabında tutulan para meblağıdır.

Misyon beyanı
Bir işletmenin neleri sunduğunu, bunu nasıl gerçekleştirdiğini ve bunun kime yardım ettiğini açıklayan bir beyandır. Misyon beyanı, bir şirketin ürününün veya hizmetinin genel değerini gösterir.

Mülk sahibinin hamiline
İşletmenin net kârlarından alınıp küçük işletme (anonim şirket değil) sahiplerine yapılan ödemelerdir.

Müşteri listesi
Bazı işletmeler müşterilerinin bilgilerini izleyerek onlara fırsatları veya yeni ürünleri tanıtmak isteyebilirler. Müşteri listesinde müşterilerin adları, satın alınan ürünler, telefon numaraları, e-posta adresleri ve kargo adresleri bulunabilir. Şirketin bu hassas bilgileri güvende tutmak için bir güvenlik planı olmalıdır.

N

Nakit akış tablosu
Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içindeki nakit akışını gösteren mali tablodur. Nakit akış tabloları oluşturmak ve gözden geçirmek, işletme sahiplerine şirketin para yönetimi konusunda yardımcı olabilir.

Nakit akışı
Bir işletmede nakit ve nakit benzeri giriş ve çıkışların sağladığı toplam tutardır.

Nakit durumu
Bir işletmenin hesaplarında bulunan para miktarı ve nakit karşılığında kolayca satılabilecek diğer varlıklardır. Güçlü bir nakit pozisyonu, şirketlerin giderlerini karşılamasına ve iş fırsatlarına yatırım yapmak için kasada para bırakmasına imkân tanır.

Nakit esası
Bir işletmenin, para işletme hesabına girdiğinde veya hesaptan çıktığında hasılatı ve giderleri kaydettiği bir muhasebe yöntemidir. Bununla birlikte, bir işletme, tahakkuk yöntemiyle bir fatura gönderildiğinde veya alındığında hasılatı ve giderleri kaydeder.

Negatif nakit akışı
Bir işletmenin nakit çıkışı nakit girişinden daha fazla olduğunda meydana gelir. Negatif nakit akışı, bir işletmenin gelecekte masraflarını karşılamakta zorlanacağının işareti olabilir.

Net kâr
Vergi sonrası gelir, kâr ve net kâr olarak da bilinir. Net kâr, bir işletmenin tüm masrafları ödendikten sonra kazandığı toplam para miktarıdır.

O

Organizasyon şeması
Organizasyon şeması, bir işletmenin yapısını ana hatlarıyla gösterir ve her çalışanın görevini ve şirkette bağlı oldukları kişileri kaydeder.

Ortaklık
İki veya daha fazla kişinin sahibi olduğu ticari işletme çeşididir. Kolektif şirketler, komandit şirketler ve sınırlı sorumlu ortaklıklar gibi farklı ortaklık türleri mevcuttur. Bunların her biri, işletme sahipleri veya yatırımcılar için farklı yasal ve finansal ayrım sunabilir.

Oryantasyon
Yeni çalışanları bir işletmenin ürünleri ve prosedürleri hakkında eğitme sürecidir.

Ö

Ödeme dönemi
Çalışanların çalışma zamanının takip edildiği ve ücret aldığı tekrar eden bir dönemdir.

Ödeme takvimi
Çalışanların ne sıklıkta ödeme alacağını gösteren bir takvimdir.

Ödenecek vergiler
Bir işletmenin yıl içinde ödemesi gereken ödenmemiş vergilerin toplam tutarıdır.

Ödüller
Bir kişi ücretsiz ürün numunesi gibi para toplama hedefine ulaşıldığında bir "ödül" alır.

Ön finansman
Bir işletmeyi kişisel birikimlerle veya varlıklarla finanse etmeyi ifade eder. Ön finansman, işletme sahiplerinin finansman ücretlerini ödemekten kaçınmalarını ve işletme üzerinde kapsamlı bir denetim sürdürmelerini sağlar.

Öz kaynak
Bazı işletmelerde öz kaynak, işletmenin değerini ifade eder ve şirkette öz kaynağı bulunan bir kişi, şirketin ilgili kısmının sahibidir. Bir işletmenin eşit oranda sahibi olan iki işletme ortağının şirkette eşit oranda öz kaynağı vardır. İşletme şayet bir anonim şirket yapısındaysa şirket sahiplerinin öz kaynağı pay sahiplerinin öz sermayesi olarak adlandırılır ve hissedarlar hisse senedi edinir. Anonim şirketin hisse senetlerinin yarısına sahip olan bir kişi, şirketin de yarısının sahibidir.

Öz kaynak
Bir kişi bir şirkete veya girişime yaptıkları katkılarından ötürü öz kaynak (sahiplik) alır.

Öz kaynak
Anonim şirket olmayan küçük işletmeler için öz kaynak veya "net varlıkları", borçlar düşüldükten sonra kalan işletmenin toplam varlıklarını ifade eder. Anonim şirketler için bu, sermayedarların öz sermayesi olarak adlandırılabilir.

Özet
Bir iş planının bir işletme, içinde bulunduğu sektör ve işletmenin potansiyeli hakkında genel bilgi veren kısmıdır.

P

Pazar segmenti
Bir veya birkaç özelliği paylaşan müşteri grubudur. Bu terim genellikle bir işletme, pazarlama ve reklam stratejilerini planladığında kullanılır.

Pazara giriş amaçlı fiyatlandırma
Bir işletmenin, fiyatları daha sonradan artırmayı planlayarak rekabetçi bir pazara girmek için düşük fiyat belirlemesidir.

Pazarın kaymağını alma
Bir işletmenin yüksek bir fiyat belirleyip pazar değiştikçe fiyatı düşürmesidir.

Pozitif nakit akışı
Bir işletmenin nakit girişi (hasılat) nakit çıkışından (gider) fazla olduğunda meydana gelir.

Prim
Bir işletmenin sigorta poliçesi için ödediği para miktarıdır.

R

Rekabetçi fiyatlandırma
Bir işletmenin fiyatlarını rekabete göre belirlemesidir.

Reklam
Bir hizmet veya ürün hakkında müşterilerle iletişime geçme aracıdır. Reklam pazarlamanın bir yönüdür ve genellikle satışları iyileştirmek için tasarlanmış, iletilen mesajların ücretli formudur. Reklamlar kısa süreli veya devamlı olabilir ancak genellikle finansal bir yatırım gerektirir.

Risk sermayedarı
Risk sermayedarları genellikle şirkette bir sahiplik payı ve aktif görev edinmek karşılığında kurulu olan işletmelere büyük krediler sunar. Risk sermayedarları, hızla büyümesi beklenen ve milyon TL hacmine ulaşma potansiyeli olan şirketlere yatırım yapma eğilimini taşır.

S

Satıcı finansmanı
Satıcının finansmanında alıcı, mevcut bir işletmenin satın alınması için peşinat öder ve daha sonra da satıcıya paranın geri kalanını zaman içinde doğan faiziyle birlikte geri öder.

Satıcı nakit avansı
İşletmenin gelecekteki satışlarının belirli bir yüzdesi karşılığında önden verilen para tutarıdır. Satıcı nakit avansları genellikle günlük veya haftalık olarak ödenir ve ödeme tutarı, işletmenin sahip olduğu borç ve kredi kartı satışlarının tutarına bağlıdır. Satıcı nakit avansı genellikle pahalı bir borç alma şeklidir.

Satılan malların maliyeti
Doğrudan işçilik maliyeti ve bir ürün oluşturmak veya bir hizmeti tamamlamak için kullanılan doğrudan malzemelerin maliyeti.

Satın alma siparişi
Gelecekte satıcıya belirli bir ürün veya hizmet için ödeme yapmayı taahhüt eden bir alıcı tarafından verilen resmi bir sipariş onayıdır.

Satış
Ürün veya hizmetlerden elde edilen gelirdir. Buna hasılat da denir.

Satış kaydı
Bu kayıt, tarih, ürün veya hizmet türü ve her bir satış tutarı da dahil olmak üzere bir günde, bir haftada ve bir ayda ne kadar satış yaptığınıza dair bilgileri içermelidir.

Serbest meslek vergisi
Şahıs şirketi, ortaklık veya LTD ŞTİ yöneten işletme sahipleri, vergi beyannamelerini verirken serbest meslek vergisi ödemek zorunda kalabilirler. Serbest meslek vergisi hem işverenle hem de çalışanla ilgili dilimini kapsar.

Sermaye harcaması
Sermaye masrafı veya kısaca capex olarak da bilinen sermaye harcaması, bir işletmenin bir yıldan uzun süreliğine işletmeye yardım edecek varlıkları satın almak, sürdürmek veya yükseltmek için harcadığı parayı ifade eder. Bina, mobilya veya ofis ekipmanı satın almak veya iyileştirmek, sermaye harcamalarına örnektir.

Sigorta
İşletme sigortası, bir işletmeyi olası maddi kayıplara karşı korumaya yardımcı olabilir. Sigorta şirketi düzenli sigorta primi ödemeleri yapılması karşılığında, sigorta kapsamındaki bir olayla ilgili olarak işletmeye ödeme yapar. Örneğin, bazı işletme sigortaları bir selden sonra mağazanın yeniden inşası için ödeme yapabilir, hasarlı ürünlerin maliyetini karşılayabilir ve işletme kapalıyken oluşan zarara ilişkin ödeme yapabilir.

SMART (AKILLI) hedefler
SMART hedefler, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, uygun ve zaman sınırlıdır SMART hedefler oluşturmak, işletmelerin hedeflerine giden yolda ilerlemelerini sağlayabilir.

SMART (AKILLI) hedefler
SMART hedefler, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, uygun ve zaman sınırlıdır SMART hedefler oluşturmak, işletmelerin hedeflerine giden yolda ilerlemelerini sağlayabilir.

Süreli sözleşme
Bir işletmenin faturayı alındıktan sonra tedarikçilerine ne kadar sürede ödeme yapması gerektiğini gösteren sözleşmedir. Net 30, işletmenin 30 günü olduğunu, net 60 ise 60 gün vadesi olduğunu gösterir.

Ş

Şahıs şirketi/tek maliklik
Bir ticari kuruluş yapısı kurmadan işletme yöneten bir kişi için tek seçenektir. Şahıs şirketi/tek maliklik yapısında işletme sahibi ile işletme arasında yasal bir ayrım yoktur. Bunun sonucunda işletme sahibi her iş harcamasından, borcundan veya hukuk davasında kişisel olarak yükümlü (sorumlu) olabilir.

Şirket değerleri
Bir işletmeyi tanımlayan temel özelliklerin bir listesidir. Değerler, işletme sahibinin şirketin nasıl görünmesini, çalışanların kendilerini nasıl hissetmelerini ve nasıl muamele görmelerini istediğini ve şirketin toplumu nasıl etkilemesini beklediğini gösterir.
• Şirketi yöneten hissedarlar tarafından atanmış kişilerden oluşan yönetim kurulu
• Şirketi yöneten icra kurulu başkanı (CEO) gibi yöneticiler
• Şirketin sahibi (sahipleri) (aynı zamanda hissedar(lar) olarak da adlandırılır)

T

Tahakkuk esası
Bir fatura yollandığında veya alındığında işletmenin gelir ve giderleri kaydettiği bir muhasebe yöntemidir. Buna karşın nakit esaslı yöntemde, para fiziksel olarak işletmenin hesabına girdiğinde veya hesabından çıktığında işletme gelirleri ve giderleri kaydeder.

Tahmini vergiler
Bağımsız çalışan kişilerin gelir vergisi ödemeleri stopaja tabi tutulmuyorsa ve maaşlarından ödeniyorsa yılda en az dört kez tahmini vergi ödemelerini yapması gerekebilir.

Tahviller
Genellikle şirketler veya devletler tarafından çıkarılan bir kredi türüdür. Borç alan, borç verene tahvilin süresi boyunca faiz ödemesi yapabilir ve daha sonra tahvilin "vadesinin dolduğu" süre sonunda asıl kredili tutarı geri öder.

Tek rakamlı fiyatlandırma
Bir işletmenin ürünlerini örneğin 1 lira yerine 0,99 lira gibi fiyatlardan satmasını ifade eder. Bazı müşteriler, tek rakamlı fiyatları daha cazip bulur.

Telafi katkısı
50 yaş veya üzerindeki emeklilik hesabı sahiplerinin 401(k) ve bireysel emeklilik hesaplarına yapmalarına izin verilen ilave katkıları ifade eder.

Temel performans göstergesi (KPI):
Bir şirketin, hizmetin veya ürünün performansını anlamaya yarayan bir performans ölçümüdür.

Temettü
Bir anonim şirketin hissedarlarına (sahiplerine) yapılan ödemelerdir. Küçük bir işletmede temettüler genelde işletmenin net kârından ödenir.

Ters ibraz
Bir müşteri işleme itiraz ettikten sonra bir kart işleminin tersine dönmesidir

Tıklama başına ödeme (PPC reklamcılığı)
Kullanıcılar, ilgili bir anahtar kelimeyi veya ilgili içerikle birlikte anahtar kelimeyi aradığında reklam göstermek için işletmenin bir PPC hizmeti ödemesi yaptığı ve internet arama motorlarında veya diğer web sitelerinde uygulanan reklam türüdür. Birisi reklama tıkladığında işletme ödeme yapar.

Ticari kuruluş
Bir veya birkaç kişinin kurduğu kuruluştur. Ticari kuruluşlar, işletmeyi kuran veya yöneten kişilerden yasal olarak ayrı olabilir. Bunun sonucunda ticari işletmenin kendi varlıkları ve borçları olabilir.

Ticari mülk sigortası
Bu teminat, ticari mülkünüz dikkatsiz çalışan, yangın, patlama, patlak borular, fırtına, hırsızlık veya vandalizm gibi teminat kapsamındaki bir olaydan zarar görürse onarım, değiştirme ve kayıp gelir için ödemenin yapılmasına yardım edebilir.

Ticari satır
Kişisel veya ticari kredi raporlarınızda bulunan bir hesap adıdır. Her kredi kartı, kredi veya tedarikçi sözleşmesi ayrı bir ticari satır olabilir.

Tüketici kredisi notları
Kişinin kredi raporuna bağlı olan ve borç verenlerin kişinin krediyi zamanında geri ödeme olasılığını tahmin etmesine yardımcı olan bir nottur. Birçok tüketici kredisi notu 300 ve 850 arasında değişir ve yüksek not almak genellikle zamanında ödeme yapma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösterir. İyi bir kredi notu, en iyi kredi koşullarına ve tekliflere hak kazanmanıza yardımcı olabilir.

Tüketim vergileri
Bazı işletmeler tüketicilerden vergi toplar ve bunu vergi ödemelerine aktarır. Örneğin; bir işletme yakıt, sigara veya alkol satıyorsa vergi maliyetini ürünün fiyatına ekleyebilir ve aldığı vergi ödemelerini yönetimlere dağıtabilir.

U

Uzun vadeli borç
Bir işletmenin, ödemesinin bir yıldan uzun sürmesini beklediği borçlardır. Borç, bir kredi veya çerçeve krediyle ilgili olarak borçlu olunan tutar anlamına gelebilir. Bazı işletmeler ise çalışanlara sağlanan yan haklar ve ürün garantileri de dahil olmak üzere her türlü finansal yükümlülük için borç kavramını kullanır.

Uzun vadeli maluliyet sigortası
Çalışanları hastalık, yaralanma veya kaza durumları nedeniyle uzun süre çalışamaması durumunda gelir kaybına karşı koruyan teminattır.

Ü

Ücret paketi
İşverenin potansiyel bir çalışana sunduğu sağlık sigortası, ücretli izin veya çalışan hisse senedi satın alma programları gibi maaş ve yan hakların bir bileşimidir.

Ücretli izin
Genellikle resmi veya dini bayramlar, tatiller veya hastalıklar için çalışanların ödeme aldığı ücretli izinlerdir.

Ürün sorumluluk sigortası
Bu teminat, bir ürün birisine veya birisinin mülküne zarar verdiğinde işletmeleri belirli kayıplara karşı korur.

Ürün-pazar uyumu
Bir işletmenin iyi bir ürün-pazar uyumu bulması, işletmenin hedef müşterilerinin satılan ürünü istediği ve karşılayabileceği anlamına gelir.

V

Varlıklar
Bir şahsa veya işletmeye ait değeri olan bir şey. Küçük bir işletmenin varlıklarına, banka hesaplarında bulunan para, envanteri ve ekipmanı dahil edilebilir. Bir işletmeye borçlu olunan bir para varsa (alacak hesapları bulunuyorsa) bunlar da varlık olarak kabul edilebilir.

Vefat izni
Çalışanlara, genellikle bir aile üyesinin veya başka bir yakınının ölümü nedeniyle verilen izindir.

Vergi öncesi katkılar
Bir gelir vergilendirilmeden önce emeklilik planına yapılan katkıları ifade eder.

Vergi öncesi net kâr
Bir işletmenin kârı eksi yerel vergiler veya devlete ödenen vergiler öncesi mevcut işletme giderleri. Bazı durumlarda vergi öncesi kâr veya VÖK olarak da adlandırılır.

Vergiden düşülebilir yatırım
Vergiye tabi olan gelirinizi düşüren ve bir yatırım hesabına yapılan katkıdır.

Vergiden muaf yatırım
Vergilerin tahakkuk ettikleri dönem yerine ileri bir tarihte ödendiği yatırımdır.

Vizyon beyanı Vizyon beyanı, bir işletmenin ulaşmak istediklerini ve müşterilerine sunmak istediklerini ortaya koyar. Beyan kısa, hatırlaması kolay, ilham verici, şirketin değerlerine ve geleceğe odaklanmış olmalıdır. Ayrıca, gelecekte alacağınız çalışanları işletmenize çekmeye ve onları motive etmeye yardımcı olabilir.

Y

Yaşam sigortası
Bu teminat, vefat etmeniz durumunda ailenize, ortaklarınıza veya çalışanlarınıza yardım edebilir. Defin harcamalarının, devam eden yaşam harcamalarının, ödenmemiş borçların, aile şirketini devam ettirmenin, çocuklarınızın eğitimini finanse etmenin ve eşlerin emeklilik planlarının korunmasına yardımcı olabilir.

Yatırım getirisi (ROI)
Bir işletmenin bir yatırımından kazandığı veya kaybettiği yüzdedir. Temel ROI formülü (Gelir/Maliyet) * 100 = ROI.

Yetki devri
Bir işletme lideri, başka çalışanlara tamamlamaları için projeler veya görevler verir.

Yönetim kurulu
Küçük işletmeler için bu kurul, bir kurumun gidişatına yön vermek ve kurum yönetmek üzere fikirleriyle ve görüşleriyle katkı yapan geçerli bir gruptur. Daha büyük işletmeler için ise şirketin hissedarları tarafından, hissedarları temsil etmek üzere seçilen kişilerin oluşturduğu yönetim kuruludur.

Yükümlülükler/borçlar
İşletmenin bir kişiye veya işletmeye ödemesi gereken ödenmemiş borçlardır. Örnekler arasında, ödenmemiş vergiler, krediler, faizler veya ödeme almış çalışanlara verilen ücretler yer alabilir. Ürünler veya hizmetler için yapılan erken ödeme de bir yükümlülük/borç olabilir. Nitekim sipariş iptal edilirse veya ürünü ya da hizmeti tedarik edemediğinizde parayı iade etmeniz gerekebilir.

Z

Zararına satış
Bir işletmenin daha kârlı ürünleri satın alabilecek müşterileri çekmek için rekabet açısından düşük fiyattan ve bazen de ürünü üretme maliyetinden daha düşük bir fiyattan satışa sunduğu bir ürünü satmasıdır.

Yasal Uyarı: Yasal Tavsiye Amacı Taşımaz

Bu sitede, iş kurma ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu sitenin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal danışmanlık ya da bunlara ilişkin görüş verme amacı taşımamaktadır. Bu sitenin içeriği ve bu bölümde yer alan bilgilerin görüntülenmesi, herhangi bir durumda yasal danışmanlık veya vergi danışmanlığı olarak yorumlanamaz ve bu hususlarda güvenilir bir kaynak değildir. Bu bölümde yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapılmamalıdır ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi bu sitenin içeriğine dayanılarak yapılan ya da yapılmayan işlemlerin hiçbirinden geçerli yasalar uyarınca sorumlu değildir. Yasal olarak şirket kurma prosedürleri de dahil olmak üzere herhangi bir yasal problemde veya vergi sorununda bir avukata danışmanız gerekmektedir. Bu sitenin içeriği Türkiye’deki hedef kitleye yönelik olarak düzenlenmiştir.