Değerli Ziyaretçimiz,

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (“TÜRKONFED”) tarafından, Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) (birlikte “Proje Ortakları”) ile işbirliği halinde, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteği, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 'nin eğitim içeriklerini oluşturmasıyla birlikte, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında oluşturulmuş olan www.isimiyonetebiliyorum.com (“İnternet Sitesi”) üzerinde yer alan “İletişim” bölümündeki İletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatmak isteriz.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Tarafınıza ait Kişisel Veriler, veri sorumlusu sıfatıyla TÜRKONFED tarafından bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda proje ortaklarına ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitemizdeki “İletişim” bölümü üzerinden iletişim kurmak isteyen ilgililerin ad-soyad ve e-posta adresleri ile iletilen mesaj kapsamında yer verecekleri kişisel verilerini işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

İletişim” bölümünde yer alan İletişim Formu’nu doldurmanız akabinde, soru ya da talebinize cevap verebilmek, görüşlerinizi değerlendirmek ve bu kapsamda sizinle iletişime geçebilmek amacı ile  kişisel verilerinizi, Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız.

Ayrıca, kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin TÜRKONFED’i etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, TÜRKONFED’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun madde 5/2 (ç) kapsamında ve TÜRKONFED’in haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun madde 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Kişisel Verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilebilmesi için gerekli olduğu ölçüde, yurtiçinde ya da yurtdışında bulunabilecek Proje Ortakları, hizmet/destek/danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler/firmalar, işbirliği yapılan ya da proje / program / finansman ortağı olunan kamu / özel kurum ve kuruluşlar / şirketler, dernekler ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecek ve global ve kurumsal bir organizasyonun bir parçası olan TÜRKONFED’in Proje Ortakları’nın elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir. Bu çerçevede Kişisel Verileriniz yurt dışına ve yurt dışında bulunan kişilere ancak Kanun madde 9/1 uyarınca açık rızanızı vermeniz halinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, internet sitemiz üzerinden ilgili formların online olarak doldurulması yoluyla ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla (telefon numaramız ve e-posta adreslerimiz gibi) ya da iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Talebinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

TÜRKONFED olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarımız ve yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.  

Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız ve tüm talepleriniz için bizimle aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (“TÜRKONFED”)

Adres: Çatma Mescit Mah. Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul

Telefon: +90 212 251 73 00

E-Mail: isimiyonetebiliyorum@turkonfed.org

Yasal Uyarı: Yasal Tavsiye Amacı Taşımaz

Bu sitede, iş kurma ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu sitenin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal danışmanlık ya da bunlara ilişkin görüş verme amacı taşımamaktadır. Bu sitenin içeriği ve bu bölümde yer alan bilgilerin görüntülenmesi, herhangi bir durumda yasal danışmanlık veya vergi danışmanlığı olarak yorumlanamaz ve bu hususlarda güvenilir bir kaynak değildir. Bu bölümde yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapılmamalıdır ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi bu sitenin içeriğine dayanılarak yapılan ya da yapılmayan işlemlerin hiçbirinden geçerli yasalar uyarınca sorumlu değildir. Yasal olarak şirket kurma prosedürleri de dahil olmak üzere herhangi bir yasal problemde veya vergi sorununda bir avukata danışmanız gerekmektedir. Bu sitenin içeriği Türkiye’deki hedef kitleye yönelik olarak düzenlenmiştir.