Sayın İlgili,                                                    

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (“TÜRKONFED”) tarafından Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) (birlikte “Proje Ortakları”) ile işbirliği halinde, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerin mevcut kapasitelerini artırmak, büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 2019 yılında hayata geçirilen ve www.isimiyonetebiliyorum.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) aracılığıyla detaylarına erişebileceğiniz İşimi Yönetebiliyorum Projesi ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz.

İşimi Yönetebiliyorum Online Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hazırlanan ve www.isimiyonetebiliyorum.com adresinde faaliyet gösterecek olan  İşimi Yönetebiliyorum Online Eğitim Sistemi’ne (“Online Eğitim Sistemi”) üyeliğinizin gerçekleştirilmesi ve Online Eğitim Sistemi’nden yararlanabilmeniz için işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca bilgilendirmek isteriz. Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) bu amaçla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Tarafınıza ait Kişisel Veriler, veri sorumlusu sıfatıyla TÜRKONFED tarafından bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda proje ortaklarına ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Veri, hesap oluştururken bize iletebileceğiniz ad-soyadınız, telefon numaranız, cinsiyet bilgileriniz, e-posta adresiniz, çalıştığınız şirket ve unvan bilgileriniz, çalıştığınız sektör bilgisi, ikamet etmekte olduğunuz şehir bilgisi, hesap oluşturmanız için size özel oluşturulacak şifre bilgilerinizden (bilgi işlem verileriniz) oluşan kişisel verilerinizi kapsamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen hukuki sebepler ve ilgili amaçlar için gerekli olduğu ölçüde açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenebilecektir:

 • Kanun m. 5/2 (c) düzenlemesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak,
   
  • Online Eğitim Sistemi’ne kaydınızın yapılması, üyeliğinizin oluşturulması, erişim yetkilerinin tanımlanması ve erişiminizin sağlanması,
    
 • Kanun m. 5/2 (ç) düzenlemesi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
   
  • Online Eğitim Sistemi’ne erişim bilgilerinizin mevzuat kapsamında gerekli olduğu ölçüde saklanması, kişisel verilerinizin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda belirli sürelerle saklanmak üzere hizmet aldığımız üçüncü kişi arşiv şirketlerine aktarılması,
  • Resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanması,
    
 • Kanun m. 5/2 (e) düzenlemesi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
  • Hukuki ya da idari bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, bu kapsamda sözleşme süresince elde edilen ve bir mevzuatça açıkça saklanma zorunluluğu bulunmayan diğer bilgilerin de uyuşmazlık halinde kullanılabilmesi amacıyla saklanması,
    
 • Kanun m. 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca, temel hak özgürlüklerinize zarar vermeyecek ve aleyhinize hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde, TÜRKONFED olarak amaçlarımızı gerçekleştirmek amacıyla geliştirdiğimiz Online Eğitim Sistemi ve bu kapsamda sizlere sunmayı hedeflediğimiz hizmetlerimizin en etkin şekilde gerçekleşebilmesi için, “meşru menfaatimiz” kapsamında,
   
  • İletişim taleplerinize ve mesajlarınıza doğru ve zamanında cevap verilmesini temin etmek, hizmetlerimizin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi için gerekli görevlendirmelerin yapılabilmesi,
  • Geri bildirimlerinizin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, bu analizler sonucunda elde edilen anonim verilerin Online Eğitim Sistemi’nin talepleri daha iyi karşılayabilecek şekilde sürekli geliştirilmesi, istatistiki raporlar üretilmesi, sektörel analizler yapılması, TÜRKONFED’in mülkiyetinde ve tasarrufunda olacak analiz çıktıları ve eğitimlerin geliştirilmesi amacıyla istatistiki raporlamalar elde edilmesi için kullanılması,
  • Online Eğitim Sistemi üzerinden toplanan istatistiki verinin, İşimi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında kullanılması, bu çerçevede Online Eğitim Sistemi aracılığıyla toplanan verilerin katılımcıların coğrafi, sektörel ve cinsiyetlerine ilişkin istatistiklerinin oluşturularak ihtiyaçlara cevap verilebilmesi ve Proje’nin başarı ve faydasının ölçümlenmesi,
  • Bilgi ve kayıtlarımızın saklanması için hizmet alabileceğimiz üçüncü kişi arşiv şirketlerine aktarılması.

Kişisel Verileriniz ayrıca aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanılarak işlenebilecektir:

 • TÜRKONFED iletişim listesine eklenmeniz, tarafınızla iletişim kurulması ve tarafınıza bilgilendirme e-postaları gönderilmesi gibi tanıtım, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca tarafınıza ticari elektronik iletilerin gönderilebilmesi.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Kişisel Verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilebilmesi için gerekli olduğu ölçüde, yurtiçinde ya da yurtdışında bulunabilecek Proje Ortakları, hizmet/destek/danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler/firmalar, işbirliği yapılan ya da proje / program / finansman ortağı olunan kamu / özel kurum ve kuruluşlar / şirketler, dernekler ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecek ve global ve kurumsal bir organizasyonun bir parçası olan TÜRKONFED’in Proje Ortakları’nın elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir. Bu çerçevede Kişisel Verileriniz yurt dışına ve yurt dışında bulunan kişilere ancak Kanun madde 9/1 uyarınca açık rızanızı vermeniz halinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verilerinizi, iletişim kanallarımız (İnternet Sitemiz) aracılığıyla doğrudan sizden elde ediyoruz. Talebinizi daha iyi anlayabilmek ve eğitim süreçlerinizi iyileştirmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz ya da ihtiyaçlarınız çerçevesinde bu bilgiler doğrudan sizin tarafınızdan da otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak bize iletilebilir. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

TÜRKONFED olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarımız ve yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.  

Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız ve tüm talepleriniz için bizimle aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (“TÜRKONFED”)

Adres: Çatma Mescit Mah. Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul

Telefon: +90 212 251 73 00

E-Mail: isimiyonetebiliyorum@turkonfed.org

Yasal Uyarı: Yasal Tavsiye Amacı Taşımaz

Bu sitede, iş kurma ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu sitenin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal danışmanlık ya da bunlara ilişkin görüş verme amacı taşımamaktadır. Bu sitenin içeriği ve bu bölümde yer alan bilgilerin görüntülenmesi, herhangi bir durumda yasal danışmanlık veya vergi danışmanlığı olarak yorumlanamaz ve bu hususlarda güvenilir bir kaynak değildir. Bu bölümde yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapılmamalıdır ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi bu sitenin içeriğine dayanılarak yapılan ya da yapılmayan işlemlerin hiçbirinden geçerli yasalar uyarınca sorumlu değildir. Yasal olarak şirket kurma prosedürleri de dahil olmak üzere herhangi bir yasal problemde veya vergi sorununda bir avukata danışmanız gerekmektedir. Bu sitenin içeriği Türkiye’deki hedef kitleye yönelik olarak düzenlenmiştir.